Bảng dữ liệu (của entry Bói toán thường thức)

0
3597

Đây là bảng dữ liệu của entry Bói toán thường thức 06/09/2012

1. Bát quái

tonkhamcaccon

      Trời       Đầm       Lửa         Sét                  Gió        Nước       Núi             Đất

       A              B            C               D                    F            E                 G                 H

      1; 9           2            3                4                    6           5                   7              0;8

—   –Thổ         Kim      Hỏa        Mộc                   Mộc      Thủy            Thổ          Thổ

2. Hình đồ bát quái (dùng để xem phương vị và số mệnh)

1. Càn

2.Đoài

doai

3.Ly

ly

4.Chấn

5.Khảm

6. Tốn

7.Cấn

8.Khôn

3. Bảng tra cứu Lục Thập Giáp Hoa: dùng để xác định mình thuộc nhóm người nào để xem Phương vị và số mệnh. Chú ý là Nam và Nữ cùng tuổi nhưng có thể thuộc nhóm khác nhau. Tuổi ở đây là tuổi âm lịch có nghĩa là từ 1/1 âm lịch tới giao thừa.

     Tuổi Dương lịch Nam Nữ Cung sinh        Mạng
        1864 E G
Giáp Tý         1924     F    H   Chấn ( D ) Hải Trung Kim
        1984       B      G
1865 C A
Ât Sửu 1925    D     D    Tốn ( F ) Hải Trung Kim
1985       A       C
                1866 G B
Bính Dần                 1926    H    F   Khảm ( E ) Lư Trung Hoả
                1986       H       E
           1867 B G
Đinh Mão            1927    E    G   Càn ( A ) Lư Trung Hoả
           1987       F      H
      1868 A C
Mậu Thìn       1928    C    A Đoài ( B ) Đại Lâm Mộc
      1988       D      D
1869 H E
Kỷ Tị 1929    G    B Cấn ( G ) Đại Lâm Mộc
1989       H       F
               1870 F H
Canh Ngọ                1930    B    G Li ( C ) Lộ Bàng Thổ
               1990       E      G
          1871 D D
Tân Mùi           1931    A   C Khảm ( E ) Lộ Bàng Thổ
          1991       C      A
     1872 H F
Nhâm Thân      1932    H    E Khôn ( H ) Kiếm Phong Kim
     1992       G       B
1873 E G
 Quý  Dậu 1933    F    H Chấn ( D ) Kiếm Phong Kim
1993       B       G
              1874 C A
Giáp Tuât               1934    D    D Càn ( A ) Sơn Đầu Hoả
              1994       A       C
         1875 G B
Ât Hợi          1935    H     F Đoài ( B ) Sơn Đầu Hoả
         1995       H       E
    1876 B G
Bính Tý     1936     E    G Cấn ( G ) Giáng Hạ Thuỷ
    1996        F       H
1877 A C
Đinh Sửu 1937     C    A Ly ( C ) Giáng Hạ Thuỷ
1997       D       D
             1878 H E
Mậu Dần              1938    G    B Khảm ( E ) Thành Đầu Thổ
             1998        H       F
         1879 F H
Kỷ Mão          1939    B    G Khôn ( H ) Thành ĐầuThổ
         1999        E       G
   1880 D D
Canh Thìn    1940    A    C Chấn ( D ) Bạch Lạp Kim
    2000        C       A
1881 H F
Tân Tị 1941    H    E Tốn ( F ) Bạch Lạp Kim
2001        G       B
               1882 E G
Nhâm Ngọ                1942    F    H Ly ( C ) Dương Liễu Mộc
               2002        B       G
        1883 C A
Quý Mùi         1943    D     D Càn ( A ) Dương Liễu Mộc
        2003        A        C
     1884 G B
Giáp Thân      1944     H    F Khôn ( H ) Tuyền Trung Thuỷ
     2004        H        E
1885 B G
Ât Dậu 1945     E     G Chấn ( D ) Tuyền Trung Thuỷ
2005        F        H
                1886 A C
Bính Tuất                 1946    C    A Tốn ( F ) Ôc Thượng Thổ
                2006        D        D
           1887 H E
Đinh Hợi            1947     G     B Chấn ( D ) Ôc Thượng Thổ
            2007        H        F
      1888 F H
Mậu Tý       1948     B     G Càn ( A ) Thích Lịch Hoả
      2008        E        G
1889 D D
Kỷ Sửu 1949     A      C Đoài ( B ) Thích Lịch Hoả
2009         C         A
                1890 H F
Canh Dần                 1950     H     E Cấn ( G ) Tòng Bá Mộc
                2010        G         B
            1891 E G
Tân Mão             1951     F     H Li ( C ) Tòng Bá Mộc
            2011         B          G
       1892 C A
Nhâm Thìn        1952     D     D Khảm ( E ) Trường  Lưu Thuỷ
       2012        A         C
1893 G B
Quý Tị 1953      H     F Khôn ( H ) Trường Lưu Thuỷ
2013         H          E
                1894 B G
Giáp Ngọ                 1954     E     G Ly ( C ) Sa Trung Kim
                2014         F         H
            1895 A C
Ât Mùi             1955     C     A Khảm ( E ) Sa Trung Kim
            2015        D         D
        1896 H E
Bính Thân         1956     G      B Khôn ( H ) Sơn Hạ Hoả
        2016        H         F
1897 F H
Đinh Dậu 1957     B     G Chấn ( D ) Sơn Hạ Hoả
2017        E         G
                1898 D D
Mậu Tuất                 1958     A     C Tốn ( F ) Bình Địa Mộc
                2018         C         A
            1899 H F
Kỷ Hợi             1959     H     E Cấn  ( G ) Bình Địa Mộc
            2019        G         B
       1900 E G
Canh Tý        1960     F     H Càn  ( A ) Bích Thượng Thổ
       2020         B         G
1901 C A
Tân Sửu 1961    D     D Đoài  ( B ) Bich Thương Thổ
2021        A         C
                1902 G B
Nhâm Dần                 1962     H     F Cấn ( G ) Kim Bạch Kim
                2022        H         E
            1903 B G
Quý Mão             1963    E     G Li ( C ) Kim Bạch Kim
            2023        F         H
       1904 A C
Giáp Thìn        1964     C     A Tốn ( F ) Phúc Đăng Hoả
       2024        D         D
1905 H E
Ât Tị 1965     G     B Đoài ( B ) Phúc Đăng Hoả
2025        H         F
                1906 F H
Bính Ngọ                 1966    B     G Càn ( A ) Thiên Thượng Thuỷ
                2026         E         G
            1907 D D
Đinh Mùi             1967     A     C Đoài ( B ) Thiên Thượng Thuỷ
            2027         C         A
      1908 H F
Mậu Thân       1968    H     E Cấn ( G ) Đại Trạch Thổ
      2028        G         B
1909 E G
Kỷ Dậu 1969     F      H Li ( C ) Đại Trạch Thổ
2029         B          G
                1910 C A
Canh Tuất                 1970     D     D Khảm ( E ) Xoa Xuyến Kim
                2030        A          C
            1911 G B
Tân Hợi             1971     H     F Khôn ( H ) Xoa Xuyến Kim
            2031        H         E
        1912 B G
Nhâm Tý         1972      E     G Chấn ( D ) Tang Đố Mộc
        2032         F         H
1913 A C
Quý Sửu 1973     C     A Tốn ( F ) Tang Đố Mộc
2033        D          D
                1914 H E
Giáp Dần                 1974     G     B Cấn ( G ) Đại Khê Thuỷ
                2034        H         F
            1915 F H
Ât Mão             1975    B     G Li ( C ) Đại Khê Thuỷ
            2035         E         G
      1916 D D
Bính Thìn       1976    A    C Khảm ( E ) Sa Trung Thổ
      2036        C        A
1917 H F
Đinh Tị 1977     H     E Khôn ( H ) Sa Trung Thổ
2037        G        B
                1918 E G
Mâu Ngọ                 1978     F     H Chấn ( D ) Thiên Thượng Hoả
                2038         B         G
            1919 C A
Kỷ Mùi             1979     D     D Tốn ( F ) Thiên Thượng Hoả
            2039        A          C
       1920 G B
Canh Thân        1980     H      F Khôn ( H ) Thạch Lưu Mộc
       2040        H          E
1921 B G
Tân Dậu 1981     E     G Càn ( A ) Thạch Lựu Mộc
2041         F         H
                1922 A C
Nhâm Tuât                 1982     C     A Tốn ( F ) Đại Hải Thuỷ
                2042        D         D
       1923 H E
Quý Hợi        1983    G     B Cấn ( G ) Đại Hải Thuỷ
       2043        H          F

4. Bảng Vòng Sinh- Vượng – Tử – Tuyệt : Bảng này để xem tuổi đẻ con. Tiêu đề cột là thiên can của Bố, Mẹ (xem cả bố và mẹ); các ô ở trong là địa chi của cun. Giao nhau sang tiêu đề của hàng là 12 giai đoạn của một vòng đời. Tốt nhất là vào “Đế Vượng”; xấu nhất là vào “Tuyệt”

CUNG GIÁP BÍNH MẬU CANH NHÂM
NGŨ HÀNH .+ (Mộc) .+ (Hỏa) .+(Thổ) .+(Kim) .+(Thủy)
Trường sinh Hợi Dần Dần Tị Thân
Mộc dục Mão Mão Ngọ Dậu
Quan đái Sửu Thân Thân Mùi Tuất
Làm quan Dần Tị Tị Thân Hợi
ĐẾ VƯỢNG Mão Ngọ Ngọ Dậu
Suy Thân Mùi Mùi Tuất Sửu
Bệnh Tị Thân Thõn Hợi Dần
Tử Ngọ Dậu Dậu Móo
Mụ Mùi Tuất Tuất Sửu Thân
TUYỆT Thõn Hợi Hợi Dần Tị
Thai Dậu Mão Ngọ
Dưỡng Tuất Sửu Sửu Thỡn Mùi
CUNG

ẤT

ĐINH

KỶ

TÂN

QUí

NGŨ HÀNH

(Mộc)

(Hỏa)

(Thổ)

(Kim)

(Thủy)

Trường sinh Ngọ Dậu Dậu Móo
Mộc dục Tị Thõn Thõn Hợi Dần
Quan đái Thỡn Mùi Mùi Tuất Sửu
Làm quan Mão Ngọ Ngọ Dậu
ĐẾ VƯỢNG Dần Tị Tị Thân Hợi
Suy Sửu Thỡn Thỡn Mựi Tuất
Bệnh Mão Mão Ngọ Dậu
Tử Hợi Dần Dần Tị Thõn
Mụ Tuất Sửu Sửu Thỡn Mựi
TUYỆT Dậu Mão Ngọ
Thai Thõn Hợi Hợi Dần Tị
Dưỡng Mựi Tuất Tuất Sửu Thân

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here