Thương mại quốc tế (P4: Sự di chuyển của các nguồn lực thế giới)

5 / 5 ( 4 votes ) Mục đích của thương mại quốc tế là nhằm tối ưu hóa nguồn lực thế giới. Nhưng vì mỗi quốc gia là một chủ thể riêng biệt nên sinh ra các rào cản thuế quan và phi thuế quan để làm sao nước mình được lợi nhất. Tuy … Continue reading Thương mại quốc tế (P4: Sự di chuyển của các nguồn lực thế giới)