Quản trị chiến lược (P15: Phân tích chiến lược – Ma trận Mc Kinsey)

5 / 5 ( 7 votes ) Trong toàn bộ loạt entry này khi dùng danh từ “Doanh nghiệp” là ám chỉ tới một doanh nghiệp đa ngành có nhiều SBU. Thực tế hầu hết các doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay là công ty nhỏ và siêu nhỏ nên đa phần là doanh nghiệp kinh … Continue reading Quản trị chiến lược (P15: Phân tích chiến lược – Ma trận Mc Kinsey)