Thông minh tài chính (P12-5 : Bảng cân đối kế toán- Nợ, Khấu hao và Lợi thế thương mại)

5 / 5 ( 3 votes ) Báo cáo tài chính của Vingroup được dùng để làm ví dụ bạn cần phải tải về để hiểu entry này: VIC_17Q2_BCTC_HNSX Trong entry phần 4 trình bày về Tiền mặt và hàng tồn kho. Tiền mặt bao gồm tiền vật chất trong két sắt, tiền gửi ngân hàng, … Continue reading Thông minh tài chính (P12-5 : Bảng cân đối kế toán- Nợ, Khấu hao và Lợi thế thương mại)