Quản trị chiến lược (P12: Lợi thế cạnh tranh)

5 / 5 ( 1 vote ) Chiến lược là cách thức để chúng ta đạt một mục tiêu nào đó. Chiến lược cấp DN có 1. Chiến lược tăng trưởng; 2.Chiến lược ổn định; 3. Chiến lược cắt giảm và 4.Chiến lược điều chỉnh. Có nhiều chiến lược ở cấp SBU nhưng thường ta biết … Continue reading Quản trị chiến lược (P12: Lợi thế cạnh tranh)