Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.[02/03/10]

0
4931

Mục đích sử dụng: Sử dụng cho đấu thầu rộng rãi mua sắm thiết bị. (chú ý là còn hình thức thầu thuê tư vấn và mua sắm xây lắp)

Dowload:

Thông tư 05/2010/TT-BKH

Phụ lục thông tư (mẫu HSMT)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BKH (Thông tư 05) ngày 10/02/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa, thay thế Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa trước đây được ban hành kèm theo Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/09/2008. Thông tư 05 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2010.

Thông tư 05 được xây dựng trên cơ sở quy định tại Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ (Nghị định 85/CP) về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Ra đời sau các Thông tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp, HSMT xây lắp quy mô nhỏ,  hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu xây lắp, thông tư 05 kế thừa những nội dung tương tự, tạo thành một hệ thống thống nhất các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu.

Thông tư 05 được kết cấu gồm hai phần, phần thông tư và phần mẫu HSMT mua sắm hàng hóa.

Trong đó phần Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa gồm 3 phần.

+ Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu bao gồm yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá (TCĐG), nội dung xác định giá đánh giá và biểu mẫu dự thầu.

+ Phần thứ hai: Yêu cầu về cung cấp bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, yêu cầu về mặt kỹ thuật.

+ Phần thứ ba: Yêu cầu về hợp đồng bao gồm điều kiện chung của hợp đồng, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu hợp đồng.

Ngoài ra Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa còn có các Phụ lục bao gồm các ví dụ minh họa về tiêu chuẩn đánh giá, xác định giá đánh giá… để cán bộ làm công tác đấu thầu tham khảo.

Ngoài những nội dung được cập nhật theo các quy định của Nghị định 85/CP và các nội dung để thống nhất với các Thông tư đã ban hành, Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa đã có những sửa đổi, bổ sung chính như sau:

– Thứ nhất, sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa tại Mục 4 (Tư cách hợp lệ của hàng hóa), Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa đã sửa đổi cho phù hợp với quy định tại các văn bản pháp luật khác hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thống nhất với các văn bản pháp luật quy định về nội dung tương tự.

– Thứ hai, do chưa ban hành Thông tư hướng dẫn lập HSMT mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa đã lồng các hướng dẫn thực hiện cho gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng) để giúp các cán bộ đấu thầu thực hiện cho phù hợp. Cụ thể tại Mục 6,  Chương II (Bảng dữ liệu) bổ sung thêm quy định về Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu là 3 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ. Tại Mục 25 (Đánh giá về mặt kỹ thuật) Chương I, Phần thứ nhất của Mẫu HSMT bổ sung phần ghi chú “Đối với gói thầu quy mô nhỏ, chủ đầu tư không cần phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật” vào sau quy định chung “Các hồ sơ dự thầu (HSDT) đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật sau khi được chủ đầu tư phê duyệt mới được xác định giá đánh giá” cho các gói thầu mua sắm hàng hóa. Mục 26 (xác định giá đánh giá), Chương I, Phần thứ nhất cũng, bổ sung phần ghi chú: “Đối với gói thầu quy mô nhỏ, không cần đưa chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá trong quá trình đánh giá HSDT. Trường hợp gói thầu phức tạp, bên mời thầu thấy cần thiết phải xác định giá đánh giá thì giải trình bằng văn bản với chủ đầu tư. Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư quyết định phải xác định giá đánh giá thì thực hiện theo quy định tại Mục này”. Quy định này hướng dẫn việc thực hiện cho gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ; đồng thời hạn chế trường hợp chủ đầu tư khi thực hiện đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ cố tình đưa yêu cầu xác định giá đánh giá không phù hợp để loại bỏ các nhà thầu. Tại khoản 1, Mục 15,  Chương II (Bảng dữ liệu) về giá trị bảo đảm dự thầu bố sung quy định: “Đối với gói thầu quy mô nhỏ quy định giá trị bảo đảm dự thầu bằng 1% giá gói thầu”. Tại khoản 1 Điều 5, Chương IX (Điều kiện cụ thể về hợp đồng) về giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bổ sung thêm hướng dẫn về mức bảo đảm thực hiện hợp đồng với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ: “Đối với gói thầu quy mô nhỏ giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% giá trị hợp đồng”.

– Thứ ba, Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa bổ sung các hướng dẫn cho gói thầu có yêu cầu về nhà thầu phụ quan trọng. Bố sung Mẫu số 11 (Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng) vào Chương IV để nhà thầu kê khai các thông tin về nhà thầu phu quan trọng. Bổ sung hướng dẫn đề kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ quan trọng tại Mục 13 khoản 2 Chương II, theo đó yêu cầu nhà thầu phụ quan trọng phải kê khai theo mẫu số 7 (bản kê khai sử dụng cán bộ kỹ thuật nước ngoài), Mẫu số 8 (Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu), Mẫu số 9 (Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện), Mẫu số 10 (Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính), Mẫu số 12 (Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu) trong Chương IV, Mẫu HSMT. Sở dĩ quy định như vậy vì đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, các thông tin về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu phụ quan trọng cũng cần thiết không kém nhà thầu chính. Nhà thầu phụ quan trọng là nhà chế tạo hàng hóa chính của gói thầu hoặc nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị chính…, nếu năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ quan trọng không được đảm bảo thì năng lực cung cấp hàng hóa của nhà thầu chính cũng bị ảnh hưởng.

– Thứ tư, Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa đã bổ sung ví dụ hướng dẫn thực hiện việc xác định giá đánh giá. Ví dụ này đưa ra gợi ý về các yếu tố xác định giá đánh giá và cách áp dụng các yếu tố đó để đánh giá các HSDT.

Trên đây là một số nét khái quát những nội dung mới của Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa ngoài những điểm sửa đổi theo các văn bản pháp luật về đấu thầu mới ban hành. Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa mới sẽ giúp hoàn thiện hơn nữa hệ thống các Mẫu tài liệu đấu thầu của Bô KH&ĐT, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị tư vấn trong quá trình lập HSMT và góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của quá trình đấu thầu.


Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here