Kinh tế học (P12: Thất nghiệp và ảnh hưởng của thất nghiệp)

4 / 5 ( 4 votes ) (update : 29/12/2017) Trong các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp thì nhân lực và vốn là hai yếu tố chính, doanh nghiệp tìm kiếm các yếu tố đầu vào trên các thị trường nhân lực và thị trường vốn gọi chung là thị trường các yếu … Continue reading Kinh tế học (P12: Thất nghiệp và ảnh hưởng của thất nghiệp)