Hoàn thiện bản thân ( P12: Trở thành nhà lãnh đạo)

Có thể bạn sẽ thắc mắc là cả đời tôi chắc gì đã được cất nhắc lên làm lãnh đạo thì học để trở thành nhà lãnh đạo làm gì? Thực ra là ai trong chúng ta cũng đều là nhà lãnh đạo, ít nhất thì chúng ta cũng lãnh đạo chính chúng ta hoặc lãnh … Continue reading Hoàn thiện bản thân ( P12: Trở thành nhà lãnh đạo)