Thông minh tài chính (P12-6 : Bảng cân đối kế toán- Giá trị thương hiệu)

Thông minh tài chính (P12-6 : Bảng cân đối kế toán- Giá trị thương hiệu)5 (100%) 1 vote Báo cáo tài chính của Vingroup được dùng để làm ví dụ bạn cần phải tải về để hiểu entry này: VIC_17Q2_BCTC_HNSX Mục lục:18. Giá trị thương hiệu19. Đầu tư tài chính dài hạn20. Tổng tài sản -Rào … Continue reading Thông minh tài chính (P12-6 : Bảng cân đối kế toán- Giá trị thương hiệu)