Tài chính và Tiền tệ (P3: Cung cầu tiền)

Khi một doanh nghiệp cần vay vốn, DN có thể vay ở các Trung gian tài chính hoặc là huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua Trái phiếu, Cổ phiếu. DN thường huy động vốn vay ngắn hạn < 1 năm ở Trung gian tài chính và huy động vốn vay trung, dài … Continue reading Tài chính và Tiền tệ (P3: Cung cầu tiền)