Building a Mind Mapping Culture

by Ian Dyason, Advanced Buzan Qualified Instructor, Chief Mental Catalyst, A I Training Consultants by Alpha-Numeracy Pte Ltd source: http://www.think-n-learn.com/articles/building_mindmapping_culture.htm Giám đốc điều hành của một...

Mind Maps Fuel Productivity

Source: http://www.cio.com/article/492281/Mind_Maps_Fuel_Productivity?page=2 artice: Mind mapping should top your list of personal productivity tools May 11, 2009 — CIO — When an Anthrax scare hit the Department...

Six thinking Hats – Sáu chiếc mũ tư duy

Là một kĩ thuật được thiết kế nhằm giúp các cá thể có được nhiều cái nhìn về một đối tượng mà những cái...

Bản đồ tư duy và công việc

    Con người vốn khởi điểm là ăn lông ở lỗ :P, khi đó để giao tiếp với nhau con người dùng những tiếng...