Thông minh tài chính (P13-3 : Thế nào là một DN phát triển bền...

Muốn sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có tài sản. Tài sản bao gồm tài sản dài hạn...

Đối thoại trẻ

Hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2009 lãnh đạo gia đình nhà ốc tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về công...

Thông minh tài chính (P12-8 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển...

Tổng giá trị HĐ của mua sắm trực tiếp có được lớn hơn hợp...

Câu hỏi: Tổng giá trị HĐ của mua sắm trực tiếp có được lớn hơn hợp đồng tương tự? Trả lời: Trong Luật đấu thầu...

Bói toán thường thức

(Entry này  có 2 entry Bảng dữ liệu phụ trợ đăng ngày 5/9 ngay trước entry này do không thể tập hợp tất cả...

Hành nghề kinh doanh

Kinh doanh kiểm soát bảo hành: Kinh doanh: a Bảo hành ạ, khách hàng của tôi ca thán rằng đã 4 ngày rồi mà vẫn...

Quản trị chiến lược (P9: Hình thức thâm nhập thị trường nước ngoài)

Chiến lược kinh doanh toàn cầu sinh ra cùng với nền kinh tế toàn cầu. Thị trường bán của của DN không chỉ giới hạn trong...