Thông minh tài chính (P12-8 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển...

Thông minh tài chính (P12-7 : Bảng cân đối kế toán- Vốn chủ sở...

Vốn chủ sở hữu + Nợ  = Tài sản. Công thức này luôn đúng trong mọi tình huống, vì vậy người ta mới gọi...

Thông minh tài chính (P12-6 : Bảng cân đối kế toán- Giá trị thương...

18. Giá trị thương hiệu Có hai căn nhà giống hệt nhau về mọi mặt, một nhà của VIN và một nhà của Đại gia...

Thông minh tài chính (P12-5 : Bảng cân đối kế toán- Nợ, Khấu hao...

Trong entry phần 4 trình bày về Tiền mặt và hàng tồn kho. Tiền mặt bao gồm tiền vật chất trong két sắt, tiền...

Thông minh tài chính (P12-4 : Bảng cân đối kế toán- Tiền mặt và...

Entry đầu tiên tôi có trình bày về bảng cân đối kế toán nhưng chỉ đi lướt qua. Nguyên nhân vì nếu chi tiết...

Thông minh tài chính (P12-3 : Báo cáo tài chính Vingroup- Lợi nhuận)

Đọc báo cáo tài chính thực sự không dễ dàng gì, tôi nghĩ muốn hiệu quả đòi hỏi một số yêu cầu từ người...

Thông minh tài chính (P12-2 : Học đọc hiểu báo cáo tài chính Vingroup)

Cuối của entry trước nói về chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp, đây là chỉ số rất hay dùng và hầu như ai...